Výsledky přijímacího řízení

Obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (po náhradním termínu 1. kola)

Obor 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou

Obor 79-41-K/41 Gymnázium (po náhradním termínu 1. kola)

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

Poučení rodičům podle § 60a odst. 6 a 7 školského zákona

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Informace, kritéria a obsah přijímacího řízení

Seznam uchazečů přijatých v rámci autoremedury

Dle §  183 odst. 3 školského zákona, § 87 správního řádu a s ohledem na skutečnost, že nastala možnost přijetí dalších uchazečů v přijímacím řízení z důvodu uvolnění místa pro přijetí (někteří přijatí uchazeči potvrdili své rozhodnutí nenastoupit ke studiu), vyhovuji odvolání uchazečů, kteří v souladu se stanoveným pořadím (§ 60d odst. 3 školského zákona) splnili podmínky přijímacího řízení, ale nemohli být přijati z kapacitních důvodů.

Registrační čísla přijatých uchazečů ze dne 17.5.2017:

231

Registrační čísla přijatých uchazečů ze dne 18.5.2017:

310, 330, 331, 335 

Registrační čísla přijatých uchazečů ze dne 22.5.2017:

126, 135, 138, 146, 152, 153, 155, 165

201, 212, 215, 218, 221, 228, 234, 236, 237, 240

410, 414

Registrační čísla přijatých uchazečů ze dne 23.5.2017

304

Registrační čísla přijatých uchazečů ze dne 31.5.2017

217

Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout v pracovní době sekretariátu školy. 

 


Aktuality

 • 11.7.2017 - Provoz ve víceúčelovém sportovním areálu o prázdninách [více…]
 • 3.7.2017 - Výzva k předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodání... [více…]
 • 30.6.2017 - Horolezecká stěna-nové [více…]
[archív aktualit]

Sportovní zprávy

 • 26.6.2017 | Atletika
  Výsledky studentů SG na MČR v atletice [více…]
 • 19.6.2017 | Atletika
  Vítězství atletů na MU do 17 let v Maďarsku [více…]
 • 5.6.2017 | Golf
  Úspěch našich golfistů [více…]
[archív sportovních zpráv]

Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava Sportovní gymnázium Ostrava