Podrobné a oficiální informace naleznete v rubrice Přijímací řízení.

Kolik tříd otevíráte a kolik studentů budete brát?

Budeme otevírat 3 třídy (2 třídy 4letého studia a 1 třídu 8letého studia) pro celkem 90 studentů.

Studijní oborKódStudiumPočet přijímaných žáků
Gymnázium se sportovní přípravou79-42-K/414leté40
Gymnázium79-41-K/414leté20
Gymnázium se sportovní přípravou79-42-K/818leté20
Gymnázium79-41-K/818leté10

Kdo se může hlásit do oboru Gymnázium se sportovní přípravou – dále GSP?

Do oboru GSP se mohou hlásit registrovaní sportovci v 8 vybraných sportovních specializací a to konkrétně: atletika, basketbal, cyklistika, judo, moderní a sportovní gymnastika, plavání a volejbal. Ostatní sportovci se k nám mohou hlásit do oboru Gymnázium.

Jaký je postup při podávání přihlášky?

Do oborů GSP se přihláška podává do 30. 11. 2021 včetně. Do oborů Gymnázium pak do 1. 3. 2022 včetně. Uchazeč může v prvním kole podat dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou (například na dvě sportovní gymnázia nebo jedno sportovní gymnázium a konzervatoř). Teoreticky pak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky – dvě další do oboru Gymnázium. Jednotné testy však přesto může konat pouze dvakrát. Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímání uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

Co musí obsahovat přihláška?

Jak správně vyplnit přihlášku se dozvíte na webu MŠMT zde

Žádáme uchazeče, aby do přihlášky uvedly kontaktní údaje uchazeče i zákonného zástupce (email, soukromá datová schránka) pro další komunikaci týkající se přijímacího řízení.

Kdy máte termín talentových zkoušek?

Talentové zkoušky se týkají oboru GSP a proběhnou v termínech 10. a 11.1.2022. Obsah talentových zkoušek jednotlivých specializací zde.

Kdy máte termín praktické zkoušky?

Praktické zkoušky se týkají oboru Gymnázium a proběhnou v den konání jednotné testů (od 12. 4. do 28. 4. 2022). Obsahem praktické zkoušky jsou atletické a gymnastické disciplíny – přesný obsah zde.

Kdy jsou termíny jednotných testů?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/202:

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý obor)1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022
Termíny jednotných přijímacích zkoušek (osmiletý obor)1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022
Náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek (čtyřletý i osmiletý obor)1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

Budete pořádat na vaší škole druhé kolo přijímacího řízení?

V současné době nepočítáme s konáním 2. kola.

Pořádá škola přípravné kurzy pro žáky základních škol?

Kurzy naše gymnázium nezajišťuje.

Pořádá škola zkoušky nanečisto? Zohledňujete výsledek v přijímacím řízení?

Zkoušky nanečisto naše gymnázium nezajišťuje a výsledky nezohledňujeme.

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Informace najdete v rubrice Přijímací řízení.

Co musí obsahovat potvrzení sportovního klubu a je na to nějaký formulář?

Formulář není, potvrzení vydává sportovní klub nebo svaz na hlavičkovém papíře s podpisem zodpovědné osoby a razítkem klubu/svazu. Potvrzení obsahuje jméno a datum narození uchazeče s uvedením konkrétních výsledků v oblastních, krajských, republikových a mezinárodních soutěžích. Dále pak členství v krajských výběrech, akademiích, SCM případně v reprezentaci ČR.

Co dělat v případě, že mám problém s potvrzením sportovního lékaře na přihlášku?

Zdravotní způsobilost potvrdí uchazeči tělovýchovný lékař vždy pouze do přihlášky ke studiu. Pokud máte posudek o zdravotní způsobilosti od sportovního lékaře a je vydaný po 1. 1. 2021, navštivte lékaře, který vyšetření provedl, a požádejte ho o potvrzení do přihlášky. Pokud uchazeč nemá k termínu odevzdání přihlášky ke studiu „závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání“ doloží jej na kopii přihlášky nejpozději do 7. 1. 2022. Sportovní prohlídku si lze objednat v těchto zařízeních:

Má škola jídelnu pro žáky?

Ano, stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně v areálu gymnázia.

Má škola domov mládeže?

Ano, škola má vlastní Domov mládeže s kapacitou 45 lůžek.

Jak bývá nastaven rozvrh hodin pro první ročníky?

V 4letém studiu Oboru Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) je v době ranních tréninků (Po, Út a Čt) rozvrh přerušen, respektive žáci začínají až 4. vyučovací hodinou a VŠICHNI žáci absolvují sportovní trénink. Nejpozději pak končí vyučování 10. hodinou v 15:35. Poté následuje odpolední trénink.

V 8letém studiu oboru GSP a Gymnázium začínají žáci 2. vyučovací hodinou a končí nejpozději 9. vyučovací hodinou v 14:45. Sportovní trénink se odehrává v odpoledních časech.

V 4letém studiu oboru Gymnázium končí vyučování nejpozději 10. hodinou v 15:35. Poté následuje odpolední trénink.

Jak studenti gymnázia zvládají maturitu?

U maturitní zkoušky mají všichni žáci vysokou úspěšnost.

Na kterých vysokých školách absolventi gymnázia studují?

Studenti odcházejí na všechny druhy vysokých škol, nejvíce jich ale studuje na fakultách s tělovýchovným zaměřením.

Sledujete úspěšnost absolventů vašeho gymnázia při přijímání na vysoké školy?

Ano sledujeme, je dlouhodobě vysoká.

Toto kritérium je ale zavádějící, vzhledem k tomu, že většinou každý maturant se dostane na vysokou školu. Zajímavější by bylo procento našich absolventů, kteří vysokou školu úspěšně ukončili. Tento údaj ale žádná instituce nesleduje a vysoké školy nám žádné údaje o svých absolventech, kteří u nás maturovali, nesdělují.

Učíte podle nových vzdělávacích programů?

Ano, poslední úprava ŠVP proběhla ve školním roce 2014/2015.

Které cizí jazyky se na škole vyučují?

Všichni žáci povinně studují angličtinu, druhým jazykem je němčina, francouzština nebo ruština.

Jsou učitelé cizích jazyků aprobováni?

Ano, všichni mají ukončené odpovídající vysokoškolské vzdělání. Škola je již třetímrokem zapojena do projektu „Rodilý mluvčí v JA“.

Spolupracuje škola se zahraničními školami? Kolik žáků jezdí na zahraniční studijní pobyty?

Na našem gymnáziu proběhlo několik akcí v rámci projektu Comenius, kdy jsme navázali kontakty se školami z různých evropských zemí. Kromě toho jezdíme na jazykové pobyty do Anglie.    

Kdo tvoří pedagogický sbor?

Pedagogický sbor tvoří 37 pedagogů a 35 trenérů.

Jak je organizována komunikace s rodiči?

SGDEZ se snaží o maximální otevřenou komunikaci s rodiči i žáky. Každý vyučující má služební e-mailovou adresu, adresář je zveřejněn na školních webových stránkách. Veškeré informace o docházce a výsledcích vzdělávání jsou rodičům i žákům přes internet dostupné přes aplikaci Bakaláři po zadání unikátního hesla zvlášť pro rodiče a pro žáka. Dvakrát za školní rok se uskutečňují i klasické třídní schůzky, většina komunikace je však operativně ze strany rodičů i vyučujících vedena bezprostředně přes aplikaci Komens v Bakalářích, po telefonu, či e-mailem.

Jak dlouho naše gymnázium existuje?

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových ve školním roce 2019/2020 oslavilo 35. výročí založení školy.

Jaké pořádáte mimoškolní akce?

Každoročně vyjíždějí žáci na týdenní výběrový všesportovní kurz (cykloturistický, vodácký, lezecký). Tradičně pořádáme lyžařský výcvik v Alpách pro žáky prvních ročníků a v Jeseníkách pro žáky primy. V Beskydech připravujeme lyžařský výcvik pro žáky tercie, který je spojený s ekologickou výchovou.

Jakou mám záruku kvalitního vzdělávání?

 Kromě závěrů České školní inspekce, které byly doposud vždy nadprůměrné či vynikající, spolupracujeme s řadou univerzitních a vědeckých pracovišť. Škola usiluje o získání statutu Fakultní škola Ostravské univerzity.

Jak se dozvíme o výsledku přijímacího řízení?

O výsledku přijímacího řízení bude škola informovat na svých webových stránkách pod přiděleným registračním číslem uchazeče. Rodičům/zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno poštou do vlastních rukou, resp. do datové schránky.

V případě dalších dotazů volejte na telefonní číslo 597 582 142 od 1. 11. do 30. 11. 2021 středa a pátek 9:30 – 11:00.