Podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je uchazeč informován písemně. Uvedeným způsobem nelze přijímat uchazeče do prvních ročníků.

Přijetí do vyššího ročníku je možno do oborů:

  • 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou čtyřleté (do 2.–4. ročníku)
  • 79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou osmileté (do 6.–8. ročníku)
  • 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté (do 2.–4. ročníku)
  • 79-41-K/81 Gymnázium osmileté (do 6.–8. ročníku)

Žadatel musí doložit:

  • žádosti o přijetí, pŕihlášku,
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat daný obor,
  • doložení dokladů o předchozím vzdělání.

Ředitel školy stanovil jako podmínku pro přijetí do vyššího ročníku pro školní rok 2019/2020 vykonání zkoušky z JČ, JA, JN, Bi, Ch a Fy.