Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ: 00602060 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Oblasti působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 • ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie;
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

Cílem zavedeného vnitřního systému ochrany oznamovatelů je poskytnout podporu a ochranu před odvetnými opatřeními všem zaměstnancům, kteří jsou i přes své případné obavy ochotni oznámit protiprávní jednání, o kterém se dozvěděli při výkonu pracovní, či jiné tomu obdobné činnosti.        

Každý zaměstnanec má právo oznámit potenciální protiprávní jednání, o kterém se dozvěděl v souvislosti s prací či jiné tomu obdobné činnosti, a to v jakémkoliv stádiu průběhu. Každému zaměstnanci, který učiní oznámení v souladu s právní úpravou, je garantováno řádné a nestranné vyšetření oznámeného podnětu a jeho ochrana před případnými odvetnými opatřeními.

Příslušné osoby jsou při své činnosti povinny zejména:

 • chránit totožnost oznamovatele protiprávního jednání učiněného v souladu s právní úpravou,
 • zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděly v souvislosti s plněním svých úkolů,
 • zabezpečit informace týkající se podaných oznámení před případným zneužitím neoprávněnou osobou,
 • navrhnout řešení v případě důvodného oznámení protiprávního jednání,
 • informovat oznamovatele o výsledku prošetření.

Příslušné osoby jsou při své činnosti oprávněny zejména požadovat součinnost všech zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni tuto součinnost poskytnout.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

 1. datum podání oznámení;
 2. jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;
 3. oblast působnosti dle směrnice (viz – Oblast působnosti);
 4. shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;
 5. důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:

 • ústně (osobně) v budově školy na adrese Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh, a to po dohodě s příslušnou osobou v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (např. pořízení audiozáznamu);
 • písemně na sekretariátě Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Volgogradská 2631/6, Ostrava-Zábřeh, 700 30. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „OCHRANA OZNAMOVATELE – NEOTEVÍRAT“.
 • Telefonicky na telefonní lince:
  +420 597 582 143
  +420 597 582 142
  +420 596 752 246
  +420 597 582 146
  provozní doba telefonní linky je pondělí až pátek 8:00 – 11:00 hod.
 • Elektronicky na e-mailové adrese oznameni@sportgym-ostrava.cz

Příslušné osoby

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V podmínkách Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových je stanoveno více příslušných osob, které přijímají oznámení v následujícím pořadí:

 1. Mgr. Viktor Šlechta
 2. Mgr. Jan Štefánik
 3. Ing. Roman Strakoš
 4. Ing. Ivana Hrachovcová