Obor 79-42-K/41 Gymnázia se sportovní přípravou

Pozvánka k třídním schůzkám a informace k ubytování

Kritéria přijímacího řízení

Bodové hodnocení

V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 220 bodů.

Talentová zkouška:
Hodnocení v talentové zkoušce (souhrnný bodový zisk v pohybových testech): maximálně 70 bodů

Testy z jazyka českého a matematiky: 50 + 50 bodů (max. 100 bodů)

Prospěch žáka:
Hodnotí se celkový prospěch žáka v 1. a 2. pololetí 8. třídy na ZŠ v 9 vybraných předmětech (jazyk český, 1.cizí jazyk, matematika, fyzika, biologie, zeměpis, dějepis, občanská výchova, tělesná výchova) nebo v předmětech obsahově odpovídajících daným předmětům v ŠVP: maximálně 20 bodů

 • průměr 1,0 = 20 bodů
 • průměr 1,5 = 10 bodů
 • průměr 2,0 = 0 bodů
 • průměr 2,5 = -10 bodů
 • průměr 3,0 = -20 bodů
 • průměr 3,5 = -30 bodů…

Průměr mezi hraničními hodnotami je bodován poměrně, tzn. průměr 1,1 = 18 bodů, průměr 1,4 = 12 bodů apod.

Pohybové schopnosti prokazující úroveň sportovní výkonnosti:
Hodnotí se schopnosti prokazující úroveň sportovní výkonnosti hodnocením komise trenérů (hlavním podkladem pro hodnocení komise trenérů je příloha přihlášky – potvrzení sportovního klubu): maximálně 30 bodů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

40 žáků

Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení

 1. Úspěšnost v talentové zkoušce (souhrnný bodový zisk v pohybových testech) dosažením minimálně 40 bodů.
  Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
 2. V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.

Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:

 1. v talentové zkoušce
 2. v součtu bodů v testech z českého jazyka a matematiky
 3. v hodnocení prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. třídy ZŠ v pořadí předmětů matematika, jazyk český, první cizí jazyk

Obor 79-42-K/81 Gymnázia se sportovní přípravou

Pozvánka k třídním schůzkám a informace k ubytování

Kritéria přijímacího řízení

Bodové hodnocení

V přijímacím řízení může uchazeč získat maximálně 220 bodů.

Talentová zkouška:
Hodnocení v talentové zkoušce (souhrnný bodový zisk v pohybových testech): maximálně 80 bodů

Testy z jazyka českého a matematiky: 50 + 50 bodů (max. 100 bodů)

Prospěch žáka:
Hodnotí se celkový prospěch žáka v 1. a 2. pololetí 4. třídy na ZŠ v 5 vybraných předmětech (jazyk český, 1. cizí jazyk, matematika, vlastivěda, tělesná výchova) nebo v předmětech obsahově odpovídajících daným předmětům v ŠVP: maximálně 20 bodů

 • průměr 1,0 = 20 bodů
 • průměr 1,5 = 10 bodů
 • průměr 2,0 = 0 bodů
 • průměr 2,5 = -10 bodů
 • průměr 3,0 = -20 bodů
 • průměr 3,5 = -30 bodů…

Průměr mezi hraničními hodnotami je bodován poměrně, tzn. průměr 1,1 = 18 bodů, průměr 1,4 = 12 bodů apod.

Schopnosti prokazující úroveň sportovní výkonnosti:
Hodnotí se schopnosti prokazující úroveň sportovní výkonnosti a předpoklady sportovní výkonnosti hodnocením komise trenérů (hlavním podkladem pro hodnocení komise trenérů je příloha přihlášky – potvrzení sportovního klubu): maximálně 20 bodů

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

20 žáků

Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení

 1. Úspěšnost v talentové zkoušce (souhrnný bodový zisk v pohybových testech) dosažením minimálně 40 bodů.
  Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
 2. V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.

Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:

 1. v talentové zkoušce
 2. v součtu bodů v testech z českého jazyka a matematiky
 3. v hodnocení prospěchu v 1. a 2. pololetí 4. třídy ZŠ v pořadí předmětů matematika, jazyk český, první cizí jazyk.