Sdělujeme základní informace k zahájení nového školního roku 2020/2021.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých žáků od školního roku 2020/2021 se letos z organizačních důvodů neuskuteční. Proto Vám touto cestou sdělujeme základní informace k zahájení nového školního roku.

Cizí jazyky (čtyřleté studium)

  • Prvním vyučovaným cizím jazykem je jazyk anglický.
  • Druhým vyučovaným cizím jazykem je druhý cizí jazyk uvedený v přihlášce přijatého uchazeče v oddíle známky ZŠ.
  • Ve školním roce 2020/2021 budou vyučovány v prvních ročnících tyto druhé cizí jazyky – francouzský, německý a ruský jazyk.
  • V případě, že přijatý žák neměl na ZŠ ani jeden z výše uvedených druhých cizích jazyků, musí si mezi těmito jeden vybrat, a to do 15. 8. 2020 zaslat svůj výběr na e-mailovou adresu viktor.slechta@sportgym-ostrava.cz.

Učebnice

Osmileté studium:

  • Učebnice zajišťuje škola a tyto budou žákům předány v prvním týdnu po nástupu do školy.

Čtyřleté studium:

  • Informace k zajištění učebnic a pracovních sešitů obdrží žáci po nástupu do školy. Ve škole se bude konat tzv. burza starších učebnic počátkem měsíce září.

Sportovní příprava

Informace týkající se obsahu sportovní přípravy ve školním roce 2020/2021 se žáci dozví na informačních schůzkách jednotlivých sportovních specializací s trenéry školy. Tyto budou probíhat 1. 9. 2020 v dopoledních hodinách. Třídní učitelé podají informace žákům o místě a čase schůzek. Harmonogram bude rovněž vyvěšen na webu školy a ve vestibulu školy v měsíci srpnu.

Školní identifikační průkazy ISIC

Žáci používají průkaz pro svou identifikaci a potvrzení statutu žáka, pro vstup do školy a ve školní jídelně. 1. 9. 2020 proběhne dle harmonogramu focení žáků, přebírání vyplněných žádostí o vystavení průkazů a úhrada poplatku za výrobu průkazu včetně licence do 12/2021 na slevy.

Informace k průkazům a žádost o vystavení průkazu jsou k dispozici: Školní průkazy ISIC

Mgr. Tomáš Pracný
ředitel gymnázia