Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí v písemné formě. Toto rozhodnutí si bude možné vyzvednout osobně v kanceláři sekretariátu školy:

  • 30. dubna 2019 13:00 – 15:00
  • 2. května 2019 7:30 – 15:00
  • 3. května 2019 7:30 -12:30
  • 6. května 2019 7:30– 15:00

Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonnému zástupci, který se prokáže platným průkazem totožnosti. Zároveň v tuto dobu budeme k dispozici ke konzultacím ve věci případného odvolání, či dalších kroků v přijímacím řízení. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána dne 7. května 2019 doporučenou zásilkou.

Případné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče lze podat až po převzetí tohoto rozhodnutí!

Rozhodnutí o přijetí úspěšného uchazeče je v souladu se Školským zákonem nahrazeno zveřejněním přijatých uchazečů pod přidělenými kódy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od zveřejnění této výsledkové listiny svůj úmysl se vzdělávat ve střední škole (§ 60g odst. 7 Školského zákona), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo podle § 62 nebo §88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo § 88.