Projekt Poznej svou ekostopu jsme připra-vovali v návaznosti na internetový ekologický portál Hra o Zemi v rámci enviromenálního vzdělávání. Garantem tohoto projektu je Mgr. Theimer Josef.

Velice často se setkáváme jako učitelé s názo-rem, že jako jedinci nemůžeme změnit globální spotřebu energie, zvyšování produkce odpadů, návyky v třídění odpadů, zvyšování spotřeby vody, zvyšování znečištění ovzduší, půdy a vody. Tímto projektem jsme se rozhodli studentům umožnit poznat své chování a chod naší školy v rámci komplexního osvětového projektu a tento jejich většinový názor vyvrátit. Studenti absolvují exkurze, přednášky, praktické činnosti a výsledky svých zjištění budou prezentovat na Den Země 2012. Naším cílem bude motto: „Kde začít, když ne u sebe?“

Závěrečná zpráva projektu

Popis projektu

Během projektu budeme spolupracovat s OZO Ostrava s.r.o., s firmou Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Severomoravskou energetikou a.s., s ekologickou organizací Vita Ostrava, s VŠB Ostrava a Ostravskou Univerzitou, občanským sdružením Vzduch, A.S.A. Ostrava s.r.o. – skládka odpadů, spalovnou odpadů Michálkovice a.s.CHKO Poodří.

Hlavním partnerem v problematice zpracování odpadů tohoto projektu bude OZO Ostrava s.r.o., což je největší zpracovatel separovaného i neseparovaného komunálního odpadu v Ostravě a dalších 34 městech a obcích. Firma se zaměřuje především na vybudování komplexních systémů nakládání s komunálními odpady s cílem maximálně využít vytříděné odpady, a to klasický separovaný sběr i objemné odpady a elektrozařízení a osvětovou činnost. V celé svozové oblasti zajišťuje služby pro přibližně 400 tisíc obyvatel. Během roku 2009 separovala tato firma 5 688 tun skla, 543 tun PET lahví, 4 361 tun papíru, 9 771 tun objemných odpadů, zkompostováno bylo 9329 tun zeleně a stali se největším zpracovatelem vyřazených elektrozařízení v regionu. Centrem odpadové výchovy v roce 2009 prošlo 6 178 žáků a studentů včetně 60 studentů naší školy.

Hlavním partnerem v problematice úspory elektrické energie bude Severomoravská energetika, a. s., je největší rozvodnou a distribuční společností v ČR. Jejím hlavním posláním je nákup, rozvod, poradenství a distribuce elektrické energie včetně poskytování služeb s tím souvisejících převážně na území Olomouckého a Moravskoslezského kraje, kde zásobuje elektrickou energií téměř jeden milion svých zákazníků včetně rodin studentů naší školy a školy samotné.

Hlavním partnerem v problematice odpadů v ovzduší bude občanské sdružení VZDUCH a Český hydrometeorologický ústav, pobočka v Ostravě. Hlavním partnerem v problematice zpracování a čištění odpadních vod z Ostravy bude firma Ostravské vodárny a kanalizace a.s., která zajišťuje z 98,8 % čištění na mechanicko-biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze.

Cíle projektu

 • Vypočet osobní ekologické stopy – studenti a učitelé
 • Výpočet ekologické stopy naší školy
 • Výpočet ekologické stopy jednotlivých tříd
 • Sledování a vyhodnocení spotřeby energií v naší škole během posledních 3 let
 • Sledování procentuálního zastoupení jednotlivých složek komunálního odpadu naší školy
 • Poznat všechny základní významné subjekty zpracovávající odpady v Ostravě
 • Exkurze s programem v OZO Ostrava s.r.o.
 • Exkurze s programem v mechanicko – biologické Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze
 • Exkurze skládky odpadů firmy A.S.A. s.r.o.
 • Exkurze v Českém hydrometeorologickém ústavu v Ostravě
 • Exkurze spalovny odpadů Michálkovice a.s.
 • Přednáška a debata se zástupci občanského sdružení VZDUCH
 • Beseda s náměstkem primátora města Ostravy Ing. Daliborem Madejem
 • Přednáška a debata se zástupci Severomoravské energetiky a.s.
 • Přednáška a debata zástupce technické univerzity VŠB Ostrava (energetika) a zástupci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (vliv odpadů na vybrané ekosystémy).
 • Spolupráce s ekologickou organizací Vita Ostrava
 • Exkurze s programem v CHKO Poodří – vedoucí CHKO Poodří pan Ing. Bartoš
 • Čištění řeky Odry
 • Zjistit dostupnost našich sportovišť ekologickým způsobem dopravy (MHD, kolo a pěší dostupnost)
 • Sběr, čištění a třídění odpadů v blízkém lesoparku a v okolí naší školy
 • Prezentace získaných výsledků pomocí ICT technologií, webových stránkách naší školy a článků v periodiku Moravskoslezský den
 • Zkvalitnění výuky biologie a biologických praktik
 • Podpořit spolupráci školy s mimoškolními subjekty (s rodiči, s úřady, se sdělovacími prostředky, s ekologickými organizacemi a se vzdělávacími institucemi
 • Prezentace výsledků na Den Země 2012
 • Podpořit kladný vztah k občanskému životu
 • Probudit netradiční formou u studentů kladný vztah k přírodě, ochraně životního prostředí, smysluplné vědecké práci a práci s informacemi, úřady a médii, které jim budou užitečné pro plnohodnotný občanský život
 • Vytvoření videodokumentu o realizaci projektu
 • Vytvoření sebeevaluační zprávy