Donátor projektu je Moravskoslezský kraj:

Projekt „Z lavice do louže“ je koncipován a inovován tak, aby navazoval na již realizovaný projekt z roku 2005/2006 „Čištění toku řeky Odry a přilehlých lužních lesů v katastru města Ostrava- Jih v CHKO Poodří“ a projekt z roku 2008/2009 „Poznej biodiverzitu ostravských řek v závislosti na znečištění pomocí praktických cvičení v terénu a laboratoři“. Vedoucím projektu je Mgr. Theimer Josef.

Cíle projektu:

  • Praktický odběr vzorků makrozoobentosu, zooplanktonu a fytoplanktonu k určení taxonů v laboratorních podmínkách i terénu. Čištění vybraného úseku řeky Odry, Ondřejnice a okolí školy.
  • Sledování biodiverzity a disturbance organismů na vhodných lokalitách během různých ročních obdobích (řeka, potok, tůně, rybník, nivní louky, mokřady, luhy, louže, odpadní vody, periodické tůně atd.). Praktické zkvalitnění výuky biologie a biologických praktik.
  • Enviromentální vzdělávání. Vybudovat u studentů návyky potřebné pro ochranu životního prostředí a pochopení principu trvale udržitelného rozvoje formou přednášek a praxe v terénu.
  • Vybudovat u studentů kladný vztah k občanskému životu. Probudit netradiční formou u studentů kladný vztah k přírodě, ochraně životního prostředí, smysluplné vědecké práci a práci s informacemi, úřady a médii, které jim budou užitečné pro plnohodnotný občanský život.
  • Vybudovat u studentů zájem o vědeckou práci a poznat její systematičnost.
  • Podpořit spolupráci školy s mimoškolními subjekty (s rodiči, s úřady, se sdělovacími prostředky, s ekologickými organizacemi, se vzdělávacími institucemi atd.).

Slepé rameno Odry

Studenti 2.A se během praktik biologie seznamovali v rámci projektu „Z lavice do louže“ v místech slepých ramen Odry s krajinnou ekologií a odebírali vzorky podzimního makrozoobentosu vod slepých ramen.

Biodiverzita a management

Vedoucí environmentálního projektu „Z lavice do louže“ Mgr. Theimer Josef se zúčastnil semináře na téma „ Podíl zoologických zahrad při environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě“ ve vzdělávacím programu „Biodiverzita a její management“. Program byl rozdělen na prezentační část v budově ostravské radnice a část v ZOO Ostrava, kde si učitelé s průvodcem prošli novou část expozice mokřadů a pavilon evoluce.

Voda a mokřady v Zoo Ostrava

Studenti primy až kvarty se zúčastnili v rámci projektu „Z lavice do louže“ exkurze v Zoo Ostrava, kde si prošli kromě hlavních expozic i expozice tematicky věnované vodě a mokřadům. Pomoci výkladu byli informováni o vodních ekosystémech, jejich funkci v přírodě, i jejich hospodářskému významu pro člověka. Během exkurze se někteří studenti zúčastnili i zoo soutěže v Naukovém centru Zoo Ostrava.

Nákup mikroskopů a dalekohledů pro zlepšení výzkumné činnosti

Během podzimu byly do školního inventáře zakoupeny 3 kusy digitálních mikroskopů do terénu DTX 500 LCD (5MPix) Mikroskop Levenhuk, 2 sady preparátů Levenhuk N80, 5 kusů dalekohledů Fomei Forester 8×56 a jeden kus mikroskopu Levenhuk Mikroskop D670T. Výhodou digitálních mikroskopů je jejich flexibilita v terénu, kde vydrží zdroj mikroskopu po nabití 2 h ostrého provozu. Studenti si tak přímo v terénu mohou mikroskopovat vzorky a digitalizovat jejich bádání na micro SD karty.

Doplnění školní biologické knihovny

V říjnu byla doplněna biologická knihovna o 33 kusů knih, skript a určovacích klíčů. Společně s předešlými tituly bude tato biologická knihovna sloužit učitelům a studentům k sebevzdělávání, pro studenty k praktickým cvičením v terénu i v laboratoři. Zvažujeme, že se do budoucna rozšiřující knihovna stane i  vzácným zdrojem knih pro naše absolventy, kteří studují VŠ s biologickým zaměřením a na knihy nedosáhnou z finančních důvodů nebo z nedostatku některých titulů v knihovnách.