Obory Gymnázia se sportovní přípravou

Nová rozhodnutí vydaná dne 13. 7. 2020

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté):

 • 120, 107, 133

Lhůta pro odevzdání zápisových lístků po oznámení nového rozhodnutí o přijetí je 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Poté jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nová rozhodnutí budou k vyzvednutí na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.

Pro urychlení přijímacího řízení prosíme uchazeče, aby zápisové lístky doručili co nejdříve, případně nám na e-mailovou adresu sg@sportgym-ostrava.cz oznámili, že na naší školu nenastoupí.

Žádáme rodiče, aby i nadále sledovali webové stránky pro případ, že některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek a uvolní se tak místo pro přijetí dalšího uchazeče, který požádal o vydání nového rozhodnutí.

Nová rozhodnutí vydaná dne 8. 7. 2020

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté):

 • 140, 112, 170, 123, 110, 187

Nová rozhodnutí vydaná dne 26. 6. 2020

79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté):

 • 149, 144, 118, 142, 180, 138, 182, 108, 160, 173, 132, 135, 143

79-42-K/81 Gymnázium se sportovní přípravou (osmileté):

 • 324, 328, 302

Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení

 • Úspěšnost v pohybovém testu v talentové zkoušce dosažením minimálně 40 bodů.
  Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
 • V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.

Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:

 1. v pohybovém testu
 2. v testech z českého jazyka a matematiky
 3. v hodnocení prospěchu v 2. pololetí 4. třídy ZŠ (osmiletý obor) nebo v 2. pololetí 8. třídy ZŠ (čtyřletý obor) v pořadí předmětů: matematika, jazyk český, 1. cizí jazyk

Obory Gymnázia

Nová rozhodnutí vydaná dne 8. 7. 2020

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté):

 • 419, 413

Lhůta pro odevzdání zápisových lístků po oznámení nového rozhodnutí o přijetí je 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Poté jej uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nová rozhodnutí budou k vyzvednutí na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 hod.

Pro urychlení přijímacího řízení prosíme uchazeče, aby zápisové lístky doručili co nejdříve, případně nám na e-mailovou adresu sg@sportgym-ostrava.cz oznámili, že na naší školu nenastoupí.

Žádáme rodiče, aby i nadále sledovali webové stránky pro případ, že některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek a uvolní se tak místo pro přijetí dalšího uchazeče, který požádal o vydání nového rozhodnutí.

Nová rozhodnutí vydaná dne 26. 6. 2020

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté):

 • 220, 230, 215, 217, 225

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté):

 • 411, 426, 405

Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení

 • Úspěšnost v pohybovém testu v talentové zkoušce dosažením minimálně 10 bodů.
  Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
 • V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.

Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:

 1. v pohybovém testu
 2. v testech z českého jazyka a matematiky
 3. v hodnocení prospěchu v 1. pololetí 5. třídy ZŠ (osmiletý obor) nebo v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (čtyřletý obor) v pořadí předmětů: matematika, jazyk český, 1. cizí jazyk

Poučení rodičům k přijímacímu řízení v roce 2020

Podle § 19 zák. č. 135/2020 Sb. uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 23. června 2020 u čtyřletých oborů vzdělání a do 24. června 2020 u osmiletých oborů vzdělání.  Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel tohoto školského zařízení.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole (podle odst. 1), zanikají posledním dnem lhůty, tj. 23. června 2020 u čtyřletých oborů a 24. června 2020 u osmiletých oborů, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; nad rámec těchto případů může v letošním roce vzít uchazeč zpět zápisový lístek také v případě vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Termín pro odevzdání zápisového lístku u přijatých uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu je do 3. července 2020.Informace k organizaci výuky, stravování, ubytování a sportovnímu tréninku pro přijaté žáky, kteří odevzdali zápisový lístek k novému školnímu roku 2020/2021, budou sděleny na školním webu do 23. 6. 2020.

Žádost o nové rozhodnutí

Žádost lze podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí, které jsme posílali zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů poštou.