Obory Gymnázia se sportovní přípravou

Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení

 • Úspěšnost v pohybovém testu v talentové zkoušce dosažením minimálně 40 bodů.
  Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
 • V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.

Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:

 1. v pohybovém testu
 2. v testech z českého jazyka a matematiky
 3. v hodnocení prospěchu v 2. pololetí 4. třídy ZŠ (osmiletý obor) nebo v 2. pololetí 8. třídy ZŠ (čtyřletý obor) v pořadí předmětů: matematika, jazyk český, 1. cizí jazyk

Obory Gymnázia

Kritéria pro úspěšné splnění přijímacího řízení

 • Úspěšnost v pohybovém testu v talentové zkoušce dosažením minimálně 10 bodů.
  Při dosažení nižšího počtu bodů z důvodu nesplnění kritéria nemůže být uchazeč zahrnut do celkového hodnocení v přijímacím řízení na SG Ostrava.
 • V celkovém součtu bodového hodnocení přijímacího řízení musí uchazeč dosáhnout pořadí odpovídající předpokládanému počtu přijímaných žáků.

Stanovení pořadí uchazečů přijímacího řízení v případě bodové shody:

V případě stejného počtu bodů u více uchazečů v přijímacím řízení obsadí lepší umístění v celkovém pořadí uchazeč, který má lepší bodové hodnocení:

 1. v pohybovém testu
 2. v testech z českého jazyka a matematiky
 3. v hodnocení prospěchu v 1. pololetí 5. třídy ZŠ (osmiletý obor) nebo v 1. pololetí 9. třídy ZŠ (čtyřletý obor) v pořadí předmětů: matematika, jazyk český, 1. cizí jazyk

Poučení rodičům k výsledkům, přebírání rozhodnutí a odvolávání

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí v písemné formě. Toto rozhodnutí si bude možné vyzvednout osobně v kanceláři sekretariátu školy.

Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonnému zástupci, který se prokáže platným průkazem totožnosti. Zároveň v tuto dobu budeme k dispozici ke konzultacím ve věci případného odvolání, či dalších kroků v přijímacím řízení. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána dne 7. května 2019 doporučenou zásilkou.

Případné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče lze podat až po převzetí tohoto rozhodnutí!

Rozhodnutí o přijetí úspěšného uchazeče je v souladu se Školským zákonem nahrazeno zveřejněním přijatých uchazečů pod přidělenými kódy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od zveřejnění této výsledkové listiny svůj úmysl se vzdělávat ve střední škole (§ 60g odst. 7 Školského zákona), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo podle § 62 nebo §88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo § 88.