CERMAT postupně vydá výsledky jednotných testů z českého jazyka a matematiky během pátku 28. 4. 2023.

Nahlédnutí do spisu

Podle odst. 3 § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, má právo zákonný zástupce nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a možností vyjádřit se k nim. Toto bude možné dne 3. 5. 2023 v době 8.00 – 9.00 hod. na sekretariátu školy.

Zveřejnění výsledků školou

Na základě výsledků přijímacího řízení zveřejní škola zveřejnění seznam přijatých uchazečů 3. 5. 2023 v 15.00 hod. pod jejich anonymizačními kódy ve vestibulu školy a na webu školy. Zveřejněním seznamu s výsledky přijímacího řízení se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí. K osobnímu převzetí budou k dispozici na sekretariátě školy do 5. 5. 2023 do 13:00 hod. Poté budou zaslána poštou do vlastních rukou.