Souhrnné informace

Název projektu:Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy a vzdělávání
Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název OP:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prior. osy:Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory:Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Příjemce dotace:Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava
Počet partnerů:21
WWW stránky:http://www.nejsmevsichnistejni.cz

Vyhodnocení ověřování učební opory

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které umožní žákům základních a středních škol si osvojit základní principy správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace a ty pak přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. Zvláštní pozornost bude věnována v ČR nejpočetnější menšině osob se zdravotním postižením. V rámci projektu bude vytvořena a pilotně v praxi základních a středních škol ověřena interaktivní multimediální výuková opora a metodika umožňující žákům základních a středních škol, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich vzájemné interakci a principech diverzity. Jedná se o metodickou podporu zavádění výuky k různosti v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost a Občanský vzdělávací základ.

Úloha Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových Ostrava

Klíčová aktivita:ověření projektových výstupů ve školní praxi, vyhodnocení a uvedení připomínek vyplývajících z praktické aplikace, účast učitelů na seminářích
Datum zapojení do projektu:5. 10. 2011
Učitelé:vyučující předmětu ZSV (odpovědná osoba Mgr. Hana Nétková)